Thursday, May 26

A Wayward Lymerick

der wonce waz ah gurl hoo waz tyered
ov riting thingz da rite wai
sew, phun shi did hav
an boi, did shi laf
az shi rote an shi rote da rong wai!

No comments:

Post a Comment